Kopi af indmeldelsesblanket

Indmeldelse til Amagerlands Rideskole

 

Navn______________________________________________

Adresse____________________________________________

Postnr._____________By_____________________________

Telefonnr.____________________ ____________________

Fødselsdato________________________________________

Ved min underskrift erklærer jeg mig indforstået med rideskolens regler om opsigelsesvarsel og betalingsbetingelser________________

 

Jeg har læst og forstået regler omkring omgang med hestene, samt opførsel på staldgang og i ridehus__________(se velkomstbrev)

 

  1. Opsigelse kan kun ske med min. 1 måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned.

  2. Opsigelse skal ske skriftligt og underskrives af en ansat på rideskolen.

  3. Betaling skal ske den 1. ridetime i måneden kontant til ridelærer.

  4. Ved indmeldelse opkræves depositum svarende til 1 måneds ridning.

  5. Ved indmeldelse på rideskolen, indmeldes man samtidigt i Amagerlands Sportsrideklub. Der opkræves et årligt kontingent til rideklubben, pt. 350 kr.

I enkelte timer vil der efter ridelærerens skøn blive undervist i teori, opsadling, samt hestens røgt og pleje.

 

For børn og unge under 18 år, skal forældre/værge underskrive

 

Dato___/____20___

 

Navn__________________________ Underskrift________________________

 

Udfyldes af ridelærer:

 

Hold______________dag Kl. ___________ - _____________

 

Kommentarer:_____________________________________________________________________________Internt nr________________